Waarom ik schrijfsters coach | Why I coach female authors

Published on 22 August 2021 at 16:28

You can find the English version of this blogpost below.

 

De literatuur wordt gedomineerd door witte mannen. Het gros van de boeken die je in de boekwinkel ziet liggen, is geschreven door witte mannen. Ook wanneer het neerkomt op de personages wiens verhalen je volgt, is er weinig diversiteit te bekennen. Wie de mainstream boekenwereld volgt, zou haast denken dat er niemand anders op de wereld leeft dan de witte, cis-het mannen waar we inmiddels toch wel genoeg van hebben gezien. De schaarse, verdwaalde vrouwelijk personages in een door de media geprezen boek, stemt ons niet veel vrolijker. De vrouwen die in de pagina's van deze bekende boeken leven, worden vaak afgebeeld volgens het vermoeiende stereotype: onintelligent, conservatief en compleet afhankelijk van de mannelijke helden om wie het verhaal toch al draait. En áls er dan een boek uitgegeven wordt over vrouwen (voel je de bui al hangen?)... bestaat er een dikke kans dat die wijsheden vanuit vrouwelijk perspectief óók door mannen geschreven zijn. Ik ben het zat.

Ik wil boeken lezen voor en door vrouwen, die meer om het lijf hebben dan het volgen van hopeloze romantici die als enige doel in het leven hebben om hun Ware Liefde te ontmoeten. Ik wil dat het algoritme mij geen kook- en huishoudboeken aanraadt omdat ik ergens op een site heb aangegeven dat ik een vrouw ben. Ik wil verhalen lezen van Zwarte en moslimvrouwen die níet gaan over onderdrukking, racisme of pijn (uitgevers die enkel dit soort verhalen van vrouwen van kleur publiceren: take notes). Ik wil leeslijsten gedomineerd zien door vrouwelijke auteurs, in alle genres. De wereld heeft onze verhalen nodig!

Sommigen zullen dit stuk al rollend met hun ogen lezen. Sommigen zullen me een idealist vinden. Een dromer. Maar ik weet dat ik niet de enige ben. Ik weet dat er een overschot is aan onontdekt potentieel en ontmoedigde passie onder de vrouwelijke auteurs (in spé) die ik zo graag wil zien. 

Voor die vrouwen ben ik er, zet ik mijn hoofd en mijn hart volledig open. Samen kunnen we zorgen dat jouw verhaal verteld wordt en dat ook jouw boek straks in imposante boekencollecties prijkt. 

- Pia Sophia

 

 

Literature is dominated by white men. Most of the books you see in bookstores are written by white men. Also when it comes to the characters whose stories you follow, there is little diversity to be seen. Anyone who follows the mainstream book world would almost think that there is no one else in the world than the white, cis-het men we've seen enough of by now. The scarce, lost female characters in a book praised by the media does not make us much happier. The women who live in the pages of these well-known books are often portrayed according to the tiresome stereotype: unintelligent, conservative and completely dependent on the male heroes who the story revolves around anyway. And if a book is published about women (see where this is going yet?)... there is a good chance that those wisdoms from a female perspective were also written by men. I'm sick of it.

I want to read books for and by women that are about more than following hopeless romantics whose sole purpose in life is to meet their True Love. I don't want the algorithm to recommend cooking and housekeeping books to me because I stated somewhere on a site that I'm a woman. I want to read stories by Black and Muslim women that are not about oppression, racism or pain (publishers that only publish these kinds of stories of women of color: take notes). I want to see reading lists dominated by female authors, across all genres. The worlds needs our stories!

Some will read this piece with their eyes rolling. Some will think I'm an idealist. A dreamer. But I know I'm not the only one. I know there is a surplus of undiscovered potential and discouraged passion among (aspiring) female authors that I so desperately want to see. For those women I am there, I open my head and my heart completely. Together we can ensure that your story is told and that your book will soon be featured in impressive book collections.

- Pia Sophia


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.