Mijn reis | My journey

Published on 11 August 2021 at 23:59

You can find the English version of this blogpost below.

 

"Als je goed je best doet op school, dan kom je er wel." Ik ben er zeker van dat je die zin in je leven meermaals gehoord hebt. Misschien heb je het zelf ook wel gezegd. En, natuurlijk, er zit een kern van waarheid in. In een maatschappij als de onze openen deuren zich gemakkelijker wanneer je een diploma of twee in je zak hebt. 
Als klein meisje wilde ik altijd al schrijfster worden. Ik droomde erover vanaf het moment dat ik wist wat een boek was. Een droom die door de meeste volwassenen om mij heen enkel als hobby werd gezien. Ik luisterde. Deed mijn best op school en haalde die diploma's in een veld waarin ik dacht mijn eeuwige geluk te kunnen vinden. 
Zo studeerde ik ruim drie jaar geleden af als verloskundige. Een beroep dat me heus een hoop vreugde bracht, maar het was niet genoeg. De wens, nee, de dráng om te schrijven bleef. Tussen de slapeloze nachten waarin ik tientallen baby's op de wereld hielp, en de drukke dagen waarin ik zwangeren met soms onverklaarbare klachten zag, schreef ik. Zo werd, beetje bij beetje, mijn eerste boek geboren: Desperandum. Doodeng vond ik het om voor het eerst in mijn leven mijn hart en ziel voor de wereld beschikbaar te maken. Maar het smaakte naar meer. Nog meer slapeloze nachten, nog meer drukke dagen, en zo'n anderhalf jaar later bracht ik op Internationale Vrouwendag van dit jaar Virago uit. Ineens besefte ik dat ik mijn jeugddroom aan het leven was: ik was schrijfster! Ik had mijn diploma's, ik had een baan, maar ik werd het gelukkigst van mijn boeken.
Hoe meer mensen mijn verhalen lazen, hoe meer ik in gesprek raakte met andere schrijfsters. Ik vond het geweldig om mijn ervaringen te delen. Maar Corona kwam om de hoek kijken en de wereld verkeerde in absolute chaos. Plots werd ik me bewust van de vergankelijkheid van alles dat ooit zo belangrijk had geleken. Zo geschiedde dat ik na anderhalf jaar lockdown besefte dat er méér was dan de carrière die ik voor mezelf uitgestippeld had. Als de afgelopen anderhalf jaar mij iets geleerd hebben, dan is het dat er maar één moment is om te doen waar je van droomt: nu.
Ik wil daarom afsluiten met: "Als je je dromen volgt, dan kom je er wel." En ik kan je daarmee helpen.

- Pia Sophia


✨🖤

 

"If you do your best in school, you'll get there." I'm sure you've heard that phrase many times in your life. You may have said it yourself. And, of course, there is a grain of truth in it. In a society like ours, doors open more easily when you have a degree or two in your pocket.

As a little girl I always wanted to be a writer. I dreamed about it from the moment I knew what a book was. A dream that was only seen as a hobby by most adults around me. I listened. Did my best in school and got those degrees in a field where I thought I could find my eternal happiness.

I graduated as a midwife more than three years ago. A profession that really brought me a lot of joy, but it was not enough. The desire, no, the urge to write remained. Between the sleepless nights in which I assisted with the birth of dozens of babies, and the busy days in which I saw pregnant women with sometimes inexplicable complaints, I wrote. Thus, little by little, my first book was born: Desperandum. I was terrified to make my heart and soul available to the world for the first time in my life. But it tasted like more. More sleepless nights, more busy days, and about a year and a half later I released Virago on International Women's Day this year. Suddenly I realized that I was living my childhood dream: I was a writer! I had my degrees, I had a job, but my books made me happiest.

The more people read my stories, the more I got into contact with other writers. I loved sharing my experiences. But COVID came and the world was in absolute chaos. Suddenly I became aware of the transience of everything that had once seemed so important. So it happened that after a year and a half of lockdown I realized that there was more than the career I had mapped out for myself. If the past year and a half has taught me anything, it's that there is only one moment to do what you dream of: now. I therefore want to close with: "If you follow your dreams, you will get there." And I can help you with that.

- Pia Sophia


 »

Add comment

Comments

There are no comments yet.