Een onverklaarbare gebeurtenis | An Inexplicable Event

Published on 18 February 2021 at 23:58

You can find the English version of this blogpost below.

Heb je ook wel eens dat er iets onverklaarbaars gebeurt waarvan je weet dat het echt is, maar waarvan je ook weet dat anderen je niet misschien niet zullen geloven--omdat je het zelf ook misschien niet zou geloven als het jou niet zelf gebeurd was? Dat is het soort verhaal dat ik vandaag voor jullie opschrijf. Iets dat ik niet kan verklaren, maar dat te vreemd is om niet met jullie te delen. En jullie weten inmiddels hoe erg ik van vreemde dingen hou...

Het was een typische weekendochtend toen ik een beetje chagrijnig reageerde bij het zien van een onverwachtse verrassing. Iets waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gehad: er zat een barst in mijn telefoonscherm. Niet zomaar een krasje, nee, een gigantische barst die vanaf mijn selfie camera een spoor van honderden splinters tot over de helft van mijn hele scherm had gemaakt. Ik keek mijn man aan. "Wat is er hiermee gebeurd?" Maar hij wist het niet. Hij kon het ook niet weten, want ik had mijn mobiel op de bank neergelegd toen we met z'n tweetjes met onze pup gingen spelen. Ook onze kat was niet in de buurt van de bank geweest. Maar de verbrijzeling in mijn scherm was niet te missen! Het zag eruit alsof iemand een scherp object in mijn selfie camera had geramd, met de intentie om het ding uit te schakelen. Een aanzicht waarbij je zeker weten het geluid van brekende scherven verwacht te horen. Iets dat we niet zouden kunnen missen. Maar toch...

Niemand die iets had gehoord. Niemand die iets had gezien. Niemand die het ding ook maar had aangeraakt... Ik heb de bank binnenstebuiten gehaald om te checken voor scherpe objecten, maar buiten een berg kussens en dekens lag er niets op de bank dat mijn mobiel zo kon schaden. En het gekste van alles was dat het beschermglas volledig in tact was gebleven. Mijn mobiel was niet van zijn plek gekomen. De achterkant was nog heel. Alleen het scherm lag in duizend stukjes.

Er zal misschien een wetenschappelijk verklaarbare reden zijn dat mijn scherm plots kapot ging zonder dat hij gevallen was. Maar toch bestaat er in mijn hoofd een plausibelere verklaring knagen die me vertelt dat het ook zomaar iets anders kan zijn geweest. Of het iets duisters was of enkel iets magisch of buitenaards, dat weet ik niet... maar dat we geen van allen in de buurt van mijn scherm waren toen hij in scherven achterbleef, is één ding dat zeker is.

Pia Sophia

---

Do you ever experience something inexplicable, something that you know is real but you also know that people might not believe you--because you maybe wouldn't even believe it yourself if it didn't happen to you personally? That is the kind of story I'm writing down for you today. Something I can't explain, but that's too strange not to share with you. And, by now, you sure know how much I love strange things...

It was a typical weekend-morning when I reacted somewhat crankily at the sight of an unexpected surprise. Something we all had to deal with at least once: there was a crack in my phone screen. Not just a scratch, no, a gigantic crack that left a hundred splinters from my selfie camera all through more than half of my screen. I looked at my husband. "What happened here?" But he didn't know. He couldn't have known, since I had left my phone on the couch when we went to play with our pup together. Our cat also didn't come near the couch when it happened. But the shatters in my screen were not easy to overlook! It looked as if someone stabbed my selfie camera with a sharp object, with the intention of dismantling the thing altogether. A sight to which one would expect to hear a shattering noise. Something none of us could have possibly missed. But still...

No one had heard a thing. No one had seen a thing. No one had even touched the thing... I had searched the couch inside and out to check for any sharp objects, but aside from a pile of blankets and pillows, there was nothing there that could have damaged my phone so severely. And the strangest thing of all, was that my protection screen had stayed fully in tact. My phone didn't move an inch. The back of my phone was still in one piece. It was just the screen that was shattered in a thousand pieces.

There may be a scientific explanation for my screen suddenly breaking without having fallen down. But still, in my head there is a more plausible explanation that tells me it could easily have been something different. Whether it was something dark or merely something magical or from outer space, I don't know... but that none of us was close to my screen when it was left in pieces, is a given fact.

Pia Sophia


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.