Algemene voorwaarden

Click here for the English version of these terms and conditions.

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Pia Sophia, vastgesteld op 05-08-2021. Pia Sophia staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72070439.

 

Artikel 1 Algemeen

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft

 

 1. Opdrachtnemer: Pia Sophia

 

 1. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

 

 1. Opdrachtverlening: de schriftelijke weergave van de overeengekomen afspraken over de aard van de dienstverlening, tarieven, termijnen en dergelijke.

 

 1. Verkopende partij: Pia Sophia

 

 1. Consument: degene die één of meerdere product(en) van Pia Sophia koopt zonder met haar een overeenkomst van opdracht aan te gaan.

 

Artikel 2 De overeenkomst

 

 1. Een opdracht komt tot stand met Pia Sophia als zodanig. Uitsluitend Pia Sophia geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer.

 

 1. Opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.

 

 1. Pia Sophia is gehouden tot het betrachten van de zorg die, bij de door of vanwege haar verleende diensten, onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Pia Sophia staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor gevallen waarin een consument één of meerdere product(en) van de verkopende partij koopt.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever is overeengekomen, kan opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen.

 

Artikel 4 Offertes; Duur van de Overeenkomst

 

 1. De door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen na verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd na verzending.

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd (afgesproken aantal uren) tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen betreffende tussentijds overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor opdrachtgever zijn verricht.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht

 

 1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 

 1. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

 

Artikel 6 Tarieven en Honorarium

 

 1. Aan Pia Sophia komt toe het honorarium en bijkomende kosten. Bijkomende kosten zijn een vergoeding van reis- en eventuele verblijfskosten die gelden bij een opdracht buiten Arnhem. Voor reiskosten geldt een bedrag van €0,19 per kilometer vanaf het verblijfadres van de opdrachtnemer. Eventuele verblijfskosten worden door opdrachtgever en opdrachtnemer nader overeengekomen. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

 1. Tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever geldt de honorering, zoals vermeld in de correspondentie c.q. opdrachtbevestiging. In alle andere gevallen wordt het honorarium berekend uitgaande van het basis uurtarief, dat jaarlijks door Pia Sophia wordt vastgesteld en dat op haar website (www.pia-sophia.com) verkrijgbaar is.

 

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

 2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met bijkomende kosten en declaraties van ingeschakelde derden en extra kosten, kan per maand in rekening worden gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

 1. Voor de door de verkopende partij beschikbaar gestelde producten gelden de bedragen die op haar website (www.pia-sophia.com) vermeld staan op het moment van bestelling. Aan deze bedragen kunnen door de consument geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 7 Betaalmethodes

 

 1. In geval van aanvaarding van de door de opdrachtnemer opgestelde offerte, wordt het overeengekomen honorarium door opdrachtgever binnen 14 dagen na aanvaarding overgemaakt op het IBAN dat genoemd staat in de offerte.

 

 1. In geval van het kopen van (één van) de door de verkopende partij beschikbaar gestelde producten gelden de volgende betaalmethodes:
 • iDeal

De betaalmethode iDeal is uitsluitend beschikbaar voor mensen met een Nederlandse bankrekening (IBAN). Dit kan een privé-rekening zijn of een zakelijke rekening.

 • PayPal

De betaalmethode PayPal is wereldwijd beschikbaar.

 • S€PA

De betaalmethode S€PA is beschikbaar voor mensen uit 34 Europese landen. Voor een overzicht van deze landen, klik hier.

 • Klarna

De betaalmethode Klarna is beschikbaar voor mensen met een Nederlandse, Belgische, Duitse, Oostenrijkse of Finse bankrekening. Pia Sophia maakt gebruik van het Legal- & Privacybeleid dat door Klarna gehanteerd wordt. Meer informatie hierover is hier te vinden.

 

Artikel 8 Declaraties en opschorting werkzaamheden

 

Declaraties

 1. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen dertig dagen na declaratiedatum.

 

 1. Zolang de opdracht niet is voltooid is de opdrachtnemer gerechtigd tussentijds te declareren.

 

Opschorting werkzaamheden

 1. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.

 

 1. Pia Sophia is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

 

Artikel 9 Garantie

 

 1. Pia Sophia geeft om haar producten en doet haar best om deze in topconditie te leveren. In geval van beschadiging tijdens transport kan de consument aanspraak maken op garantie. Indien het gebrek binnen twee maanden na constatering van het gebrek aan de verkopende partij gemeld wordt, en wanneer er redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat dit gebrek door beschadiging tijdens transport is ontstaan, draagt de verkopende partij kosteloos zorg voor vervanging of reparatie van het product.

 

 1. De dienstverlening van Pia Sophia is toegespitst op persoonlijke begeleiding en wensen. Het resultaat hiervan kan variëren. Hierdoor kan er geen sprake zijn van garantie op het resultaat van de dienstverlening.

 

Artikel 10 Retourbeleid

 

 1. In geval van een koopovereenkomst geldt dat de consument het recht heeft om diens bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

 

 1. Na annulering heeft de consument nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

 

 1. Het volledige orderbedrag, inclusief verzendkosten, wordt dan gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour zijn voor rekening van de consument. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de tarieven van de vervoerder.

 

 1. Het geretourneerde product dient met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking aan de verkopende partij geretourneerd worden. Producten die gepersonaliseerd zijn, bijvoorbeeld met een persoonlijke boodschap, kunnen vanwege hun persoonlijke aard niet retour gestuurd worden.

 

 1. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht dient contact opgenomen te worden met de verkopende partij via info@pia-sophia.com. Het verschuldigde orderbedrag wordt vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst van het product teruggestort, mits het product in goede orde retour ontvangen is.

 

 1. Indien de consument een product wil ruilen, kan hiervoor contact worden opgenomen met info@pia-sophia.com. De kosten voor terugzending van het product zijn voor rekening van de consument.

 

Artikel 11 Levertijd en Verzendkosten

 

 1. De verkopende partij doet zorgvuldig haar best om de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 16:00 uur worden gedaan, worden diezelfde dag nog verzonden. Mocht deze levertijd om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, wordt de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

 1. De vermelde prijzen op de website van de verkopende partij (www.pia-sophia.com) zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land waaruit de consument bestelt. De verzendkosten worden jaarlijks aangepast aan de kosten die PostNL hanteert.

 

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten

 

 1. Pia Sophia behoudt te allen tijde het intellectuele eigendom over de door haar beschikbaar gestelde producten.

 

 1. Het is opdrachtgever en consumenten uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van Pia Sophia, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Overtreden van deze afspraak resulteert in een onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete van €100,- per dag dat de overtreding voortduurt.

 

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

Artikel 13 Opzegging

 

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen.

 

 1. Ingeval van opzegging als bedoeld onder 15.1 behoudt opdrachtnemer haar recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.

 

 1. Bij opzegging door opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op vergoeding van de door hen aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit zodanige opzegging.

 

Artikel 14 Toepasselijk Recht en Forumkeuze

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en tussen de consument en de verkopende partij is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Pia Sophia worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Pia Sophia gevestigd is.

 

Artikel 15 Verbindendheid Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn verbonden aan alle dienstverlening door de opdrachtnemer en aan alle koopovereenkomsten die met de verkopende partij zijn aangegaan, tenzij in de opdrachtverlening uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 16 Overige Bepalingen

 

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Pia Sophia zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

 1. Pia Sophia is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Pia Sophia of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.